Idioma:

L’aïllament tèrmic en una instal•lació d’oli tèrmic

La tecnologia de l’escalfament mitjançant l’oli tèrmic té com a característica principal la possibilitat de treballar a altes temperatures (180-280ºC), no generant altes pressions com succeeix amb el vapor.

Això es deu al fet que no es dóna un canvi de fase des de la seva forma líquida i al fet de treballar en un circuit tancat.

Però, avui volem centrar-nos en el tipus d’aïllament tèrmic específic més recomanat per aïllar les instal·lacions d’aquest fluid tèrmic, existint al mercat múltiples productes per a això, entre els quals les llanes minerals (llana de roca), les escumes plàstiques, productes a base de cel·lulosa, etc., tots ells amb la característica bàsica d’evitar la pèrdua de calor del fluid caloportador, per conservar el rendiment i bon funcionament de la instal·lació, evitar accidents i costoses pèrdues d’energia, així com una major contaminació ambiental i escalfament global.

En el nostre cas, és important tenir en compte la temperatura de treball de la planta en la qual es realitzi la instal·lació i el diàmetre de la canonada emprada, recomanant l’ús de:
Coquilles en canonades de diàmetre petit i mitjà, a causa de la disposició concèntrica de les fibres. Així doncs, l’espessor de les coquilles no hauria de ser inferior a 60 mm per a la canonada de fins a DN-65, aconsellant-se de DN-80 per a la resta de canonades de major diàmetre. En diàmetres superiors i a partir de temperatures de treball de 200ºC s’aconsella l’ús de mantes com la llana de roca.

Per ampliar i concretar aquesta informació, poden consultar la norma UNE 9310 que aplica a Espanya i que informa dels espessors mínims d’aïllament segons siguin els diàmetres i temperatures de treball.

Recordin que no és necessari aïllar els tancs d’expansió i recollida en les instal·lacions d’oli tèrmic.
Per acabar, recordin que les llanes aïllants usen materials no inflamables i de poder calorífic mínim, oposant-se a la propagació dels incendis. Si en una instal·lació les temperatures de treball registren altes pujades, hauran d’escollir llanes de roca d’alta densitat.

Per acabar, com a norma habitual i a efectes de càlcul, s’utilitza la següent referència: la temperatura de paret d’una màquina consumidora de calor, de les canonades, de les calderes, etc., no ha de superar en 30ºC la temperatura ambient.