Idioma:

Classificació de calderes per la seva tecnologia

Les calderes o generadors són equips que, aplicant la calor produïda per la combustió d’un combustible que pot ser líquid, gasós o sòlid, escalfen l’aigua fins a temperatures d’ebullició, en calderes d’aigua calenta o per sobre d’aquesta en calderes d’aigua sobreescalfada, i produeixen un canvi de fase líquida a gasosa en el cas de les calderes de vapor. En el cas de les calderes de fluid tèrmic, l’escalfament es produeix per altres fluids portadors de calor diferents a l’aigua.

Distingim llavors les següents tecnologies de forma genèrica:

1) Calderes d’Aigua Calenta: Són aquelles en les quals el fluid caloportador és l’aigua i la temperatura d’escalfament no supera els 100º C.

2) Calderes d’Aigua Sobreescalfada: Són aquelles en les quals l’escalfament de l’aigua es realitza per sobre dels 100ºC. Aquestes poden ser acuotubulars o pirotubulars, en funció de si és l’aigua o els fums el que circula pels tubs. El desenvolupament tecnològic de les de tipus acuotubular fa que siguin les més comunes. Lògicament es tracta de calderes amb una pressió d’operació per sobre de l’atmosfèrica per evitar que l’aigua entri en ebullició en aconseguir els 100 ºC. Temperatures de servei de fins a 150 ºC i pressions de 5 bar són habituals en aquests equips.

3) Calderes de Vapor. Són aquelles en les quals el líquid portador és vapor d’aigua. Tant poden ser de tipus acuotubular com pirotubular. Les més habituals són les de vapor saturat. La pressió de servei ha d’augmentar per aconseguir una major temperatura d’operació, existint una relació entre ambdues segons la corba de saturació del vapor. Mitjançant sobreescalfadors de vapor, es poden aconseguir calderes de vapor sobreescalfat, és a dir, amb temperatures superiors a la pressió de saturació.

4) Calderes de fluid tèrmic. Són aquelles en les quals el fluid que condueix la calor és diferent a l’aigua. Es tracta de calderes únicament acuotubulars. Actualment l’oli tèrmic és l’alternativa tecnològica més apropiada per a la major part d’indústries en les quals es necessiti un escalfament indirecte, doncs no exigeix un nivell de manteniment continuat, com requereixen les d’aigua o les de vapor. En treballar sense pressió i sense aigua, s’eviten totes les problemàtiques relacionades amb aquesta: fuites, oxidació, tractaments, manteniment, etc. Avui dia és l’alternativa més usada en tot tipus d’indústries: alimentària, hotelera, plàstica, química, cosmètica, …

De forma genérica, les quatre categories anteriors poden tenir com a variant el fet de generar calor sense necessitat de combustió alguna. Es tracta de les calderes elèctriques que mitjançant resistències poden generar de forma anàloga aigua calenta, sobreescalfada, vapor o escalfar fluid tèrmic.

En Pirobloc som especialistes a la tecnologia del fluid tèrmic i participem en totes les activitats, des de la consultoria fins a la posta en marxa, perquè vostè obtingui la màxima eficiència, seguretat i fiabilitat. Empleni el formulari d’informació o simplement cridi’ns i serà un plaer assessorar-li.