Idioma:

Què és una caldera d’oli tèrmic?

Una caldera és un recipient constituit bàsicament per una llar en el qual s’escalfa un fluid caloportador, a partir d’una font energètica que pot ser un combustible líquid, gasós, sòlid o pastós com la glicerina, fums calents o electricitat.

Existiesen diferents dissenys de calderes, si bé el més comú utilitza normalment fonts d’energia convencionals com combustibles líquids o gasosos i consisteix en una llar el qual alberga:

  • en el seu perímetre: uns serpentins (segons el disseny de cada fabricant seran 1, 2 ó 3) pels quals circula un fluid caloportador,
  • i en el centre, una flama produïda per un cremador extern al cos, font de transmissió de calor per convecció.

En aquest tipus de calderes, el cremador està instal.lat com a font de calor principal i necessària per a escalfar el fluid que aportarà calor a unes màquines o consumidors externs a la caldera. Serà el cremador4 el que ens doni la potència tèrmica de la caldera, que haurà d’estar dissenyada per a suportar-la.

Un altre element important i també extern al cos de la caldera és la bomba d’impulsió del fluid que estem escalfant. La bomba serveix per a mantenir un moviment constant del fluid a l’interior dels serpentins de la cambra i també del circuit, així com, per a enviar-lo calent per aquest darrer fins a cada màquina consumidora, etc.

En quant al fluid utilitzat, aquest té una doble funció termodinàmica: El seu pas pel serpentí de la llar contribueix al refredament del serpentí, que cedeix calor a l’oli com a contrapartida: Es produeix un bescanvi tèrmic. Per això, el disseny preferent per a les calderes d’oli tèrmic sigui l’acuotubular que assegura una circulació constant, i no el pirotubular.

Les calderes d’oli tèrmic, gràcies a aquest fluid i al fet de que el seu escalfament no comporta un canvi de fase, treballen a pressions molt baixes, podent arribar en canvi , a assolir temperatures de servei normals de 280 a 300ºC. D’altra banda, una altra característica important que les defineix, és l’alt rendiment global de la instal.lació que sol oscil.lar entre el 87 i el 90 %, en funció de les temperatures de treball.

En el nostre proper blog, parlarem de les calderes elètriques d’oli tèrmic.