Idioma:

Un article interessant sobre patates fregides

Sense perdre el fil dels nostres darrers blogs, m’agradaria centrar-me avui en l’aplicació del fluid tèrmic en el sector alimentari i concretament fer referència a un article publicat en el número 233 de la revista ALIMENTACIÓN Equipos y Tecnología, sobre la correcta manipulació de la patata com a element primari i base d’una gran indústriacom és la del snack, no solament a Espanya sinó també en altres països com Polònia, país d’origen de l’esmentat article.

De l’article es desprèn que en el procés de fabricació de la patata fregida no solament s’ha de tenir en consideració la qualitat i característiques de la matèria primera, que varien segons la pluviometria de la zona de procedència, composició del terra, etc., sinó també la temperatura de l’oli de fritura que ha de rondar els 180ºC si es vol obtenir un producte final òptim al paladar. La manera més eficient d’aconseguir aquesta temperatura, és preservant el màxim temps possible la vida útil de l’oli vegetal utilitzat per fregir, utilitzant sistemes de producció i cessió de calor indirecte com calderes d’oli tèrmic a través d’olis blancs com a fluids calotransportadors.

Recomanem la lectura de l’esmentat article per tota persona interessada en el tema, a nivell professional o particular.

En el nostre proper número, parlarem sobre els olis usats. Fins llavors, gaudeixin de les seves vacances si és que les realitzen durant aquest període.