Idioma:

Ajuts per a I+D tecnològic

Aplicar la innovació als nostres processos és imprescindible per al nostre teixit empresarial, no solament com a font de creació de noves empreses amb productes o serveis singulars, sinó també per assegurar-se un cert nivell competitiu en el mercat global existent i dintre del sector del que formen part, ja sigui a mig i/o llarg termini. Però també és important sapiguer quins ajuts existeixen per a I+D tecnològic.

Bàsicament és essencial aportar noves idees, creatives i diferencials i usar els canals de comunicació interns i externs a disposició.

Per a soportar els costos d’aquesta activitat, les Administracions Públiques ofereixen diversos programes de recolçament financer, ja sigui directament o a través d’organismes específics, als que s’ha de presentar imprescindiblement els següents documents :

  • Memòria explicativa que plasmi la novetat aportada al mercat, no sent admisible com a innovació, l’aportació d’un canvi a una màquina ja existent.
  • El projecte ha d’estar sotmés a cert risc tecnològic xifrat (calculat en termes de costos): proves de funcionament, assaigs, simulacions, etc.
  • Memòria comptable.
  • La fabricació ha de seguir les “regles de l’art”.

Les conselleries d’indústria de les CC.AA. així com les respectives Cambres de comerç poden informar-los directament de les diferents possibilitats que ofereix l’Admó. Central a través del Mº de Ciencia y Tecnología o de l’ICO , amb els seus programes de desenvolupament tecnològic quasi sempre compatibles amb les subvencions otorgades a nivell autonòmic.

D’altra banda, la deducció fiscal de fins un 8% en l’Impost de Societats és una altra mesura de la que l’empresa innovadora pot beneficiar-se.

Els convidem a visitar la web del Centro para el Desarrolo Tecnológico Industrial o a trucar al Depto. de Promoción Tecnológica, Tel. 91 581 55 18 .

Poden visitar també el portal del Ministeri de Ciència e Innovació.
Espero que us sigui d’utilitat aquesta informació sobre els ajuts per a I+D tecnològic.