Idioma:

CALDERES DE FLUID TÈRMIC

Les calderes de fluid tèrmic de Pirobloc s’adapten a les normatives vigents de qualsevol territori. Fabriquem calderes d’oli tèrmic d’alta gamma i totalment adaptables a les necessitats dels nostres clients:

 • Calderes d’execució horitzontal o vertical. No hi ha pràcticament cap diferència funcional entre una caldera de fluid tèrmic horitzontal o una caldera d’oli tèrmic vertical. La decisió respecte al tipus d’execució esta supeditada a l’espai disponible, en planta i alçada, i de la facilitat de manteniment.
 • Les nostres calderes de fluid tèrmic aporten calor a través combustible líquid (fuel, gasoil) i / o gasós (gas natural, propà, etc.). Una caldera d’oli tèrmic és l’element principal d’un sistema de fluid tèrmic, en el qual un combustible líquid és escalfat i transferit per aportar energia a diferents components dins d’un circuit tancat.
 • Funcionament automàtic i de vigilància indirecta.

Un sistema d’escalfament mitjançant oli tèrmic presenta nombrosos avantatges, sent les següents les principals:

 • Seguretat. Les nostres calderes de fluid tèrmic operen sense pressió ni aigua. Això evita els típics problemes de les calderes de vapor, com són les pèrdues, la corrosió, el tractament de l’aigua, etc.
 • Les calderes d’oli tèrmic requereixen de poc manteniment.
 • Estalvis de combustible al voltant d’un 20% comparat amb sistemes de vapor. Un sistema de fluid tèrmic consisteix en un circuit tancat amb pèrdues mínimes d’energia. Al menys un 90% del combustible és aprofitat per al seu objectiu principal, és a dir, l’aportació de calor.
 • Els sistemes d’oli tèrmic són de gran eficiència a causa de la uniformitat de la temperatura durant tot el procés productiu.

ESPECIFICACIONS

Característiques tècniques

 • Gamma de potències: Des 0,1-15 MW
 • Pressió màxima admissible (PS): 40 bar
 • Pressió de prova (PT): 60 bar
 • Pressió màxima de servei (Pms): 25 bar
 • Temperatura de servei: fins a 340º C
 • Temperatura de disseny: 350ºC
 • Dos serpentins, tres passos de fums
 • Fluids continguts: fluids tèrmics. grup 1
 • Sistema de vigilància: Indirecta
 • Interval de comprovació: fins a 24 hores
 • Categoria segons Directiva 2014/68 / UE
 • Codi de disseny: ASME VIII, Div 1, A 13445, AD 2000, etc.

Components Estàndard

 • Bombes de fluid tèrmic Allweiler
 • Cremador Weishaupt
 • Quadre elèctric amb PLC i pantalla tàctil Siemens Telemecanique
 • Transmissors de pressió Wika
 • Vàlvules Ari

Execucions opcionals

 • Temperatura d’operació fins 400º C
 • Portes abatibles
 • Entrada N2 o vapor anti incendi
 • Telegestió
 • Execució ATEX
 • Execucions “custom”

Aplicacions d'un sistema de fluid tèrmic

 • Reactors
 • Escalfament d’asfalt / bitumen
 • Tancs d’emmagatzematge / Terminals portuàries
 • Pintures
 • Adhesius i coles
 • Plàstic i cautxú
 • Indústria química
 • Olis i greixos
 • Processos d’assecat
 • Cervesa
 • Evaporadors
 • Assecat de fusta
 • Ceres
 • Columnes de destil·lació
 • Resines
 • Intercanviadors
 • Energia Solar
 • Mineria
 • Túnels d’estampació
 • Premses
 • Flexografia i gravat al buit
 • Assecat de tintes
 • Precuinats
 • Fleca industrial
 • Lubricants
 • Escalfament de calandres
 • Assecat de fangs
 • Indústria càrnica
 • Biodièsel
 • Patates fregides
 • Fruits secs
 • Snacks
 • Pastisseria industrial
 • Poliuretà
 • Indústria aeronàutica
 • Universitats
 • Centres de Recerca

FUNCIONAMENT DE LA CALDERA DE FLUID TÈRMIC

Les nostres calderes d’oli tèrmic són d’envolvent cilíndrica, disposades per elevar la temperatura del fluid tèrmic, que circula per dos serpentins concèntrics, mitjançant la combustió de combustible líquid o gasós en un cremador fixat a la tapa davantera. Entre totes dues envolvents es disposa d’aïllament a força de llana de roca d’alta densitat, que permet tenir baixes temperatures (de l’ordre de 30 a 40 º C superiors a la temperatura ambient) a la envolvent exterior, aconseguint per tant pèrdues estructurals mínimes i evitant cremades per contacte involuntari amb la caldera.

La flama del cremador es projecta des del mateix cremador fins a la cambra de combustió, la qual ha estat dimensionada adequadament en funció de la geometria de la flama. El tancament de la llar es realitza mitjançant refractari, canviant llavors de sentit i circulant els gasos de combustió a gran velocitat entre els dos serpentins fins a la tapa davantera, on canvien novament de sentit fins a la seva evacuació per la xemeneia situada a l’extrem oposat de les envolvents.

Els serpentins es componen de dos, tres, quatre passos, o fins i tot més segons el model, sent imprescindible una alta velocitat de circulació del fluid tèrmic a fi i efecte d’aconseguir una bona transmissió de calor i evitar el “cracking” d’aquest fluid.

La circulació del fluid tèrmic és inicialment pel serpentí exterior (on la calor es transmet pràcticament només per convecció) per passar posteriorment al serpentí interior (on la calor es transmet gairebé exclusivament per radiació) aconseguint uns rendiments energètics excel·lents.

La tapa davantera serveix de tancament als passos de fums entre serpentines i disposa dels orificis per al pas dels tubs de serpentines que es connecten als col·lectors generals, enllaçant amb el circuit per mitjà de brides. També tanca la cambra de combustió, i és en on va fixat el cremador. Disposa d’una boca d’home per poder accedir a la cambra de combustió en cas de necessitat.

PIROBLOC és una de les empreses pioneres en la fabricació de calderes de fluid tèrmic. El nostre ampli coneixement d’aquesta tecnologia i la nostra aposta per la innovació ens han permès desenvolupar un disseny propi, que té en compte tots els paràmetres tècnics importants, a més d’oferir una alternativa d’execució vertical d’absolutes garanties a l’horitzontalitat existent en el mercat.

SIMULACIONS PRÈVIES A LA INSTAL·LACIÓ DE LA CALDERA

En el disseny d’una caldera d’oli tèrmic són importants les simulacions hidràuliques i termodinàmiques de la mateixa, sota certes condicions donades a priori pel client.

Per garantir que satisfem les necessitats de cada client, portem a terme els càlculs correctes de les xemeneies en relació a la cambra de combustió i el dimensionament de la canonada d’instal·lació de la caldera, a més dels càlculs exhaustius del cos a pressió i la seva curvatura. Un correcte aïllament tèrmic del cos de caldera evitarà fuites de calor i contribuirà a un rendiment més eficient del conjunt, així com a un estalvi de combustible.

EMPLAÇAMENT D'UNA CALDERA DE FLUID TÉRMIC

En el cas d’una nova planta industrial a la qual la teulada encara no s’ha col·locat i la caldera és de dimensions importants, normalment s’aprofita la inexistència de teulada per entrar-la. Aconsellem tenir en compte una obertura de les dimensions de la caldera, per a possibles reparacions futures o fins i tot per al moment del seu desmantellament. En el moment de la seva col·locació definitiva i tractant-se d’una caldera d’oli tèrmic, aquesta pot emplaçar-se a prop del consumidor i / o de l’àrea de treball del personal a càrrec del seu manteniment i vigilància. Aquesta acció redundarà en un estalvi econòmic pel que fa a materials d’instal·lació i pel que fa a temps emprat pel seu personal en el control de la mateixa.

El combustible utilitzat és un altre aspecte a tenir en compte abans de decidir la ubicació de la caldera: En cas d’ús de gas natural, s’hauran d’evitar els soterranis, ja que si no estaran obligats a la instal·lació d’una ventilació forçada per facilitar la combustió del gas natural. En cas d’ús de gasoil o fuel-oil, necessitaran com a mínim un dipòsit d’acumulació per aquests combustibles, de manera que com més a prop del dipòsit principal s’emplaci la caldera, més gran serà la possibilitat d’evitar la instal·lació d’un dipòsit nodrissa o intermig.

Altres elements necessaris a considerar per al bon funcionament de tot el circuit són el dipòsit d’expansió i la llar de foc, que ha de sobresortir com a mínim 1 metre per sobre dels edificis circumdants en un radi de 10 metres respecte a l’eix de la xemeneia.

CALDERES EFICIENTS

Pirobloc ofereix l’opció d’incorporar variadors de velocitat a les bombes principals de la instal·lació de fluid tèrmic.

Aquest variador de velocitat en el motor d’una bomba de fluid tèrmic permet generar un notable estalvi en el consum energètic i en la despesa econòmica, ja que habitualment el major consum elèctric a les instal·lacions d’oli tèrmic té lloc en el motor de la bomba principal. Un variador de freqüència pot reduir el consum d’energia fins a un 60% variant la velocitat del motor. Per exemple, una bomba centrífuga funcionant al 80% de la velocitat consumeix només la meitat de l’energia que una altra treballant a ple rendiment.

Els variadors ofereixen els següents avantatges adicionals:

 • Millora el control de cabal i pressió.
 • Correcció del factor de potència del motor.
 • Elimina l’energia reactiva.
 • Permet arrencar motors relativament grans, evitant el sistema estrella-triangle.
 • Redueix costos de manteniment.
 • Minimitza les vibracions del sistema.

Una altre de les tècniques adoptades per a l’eficiència energètica és la disposició de cremadors digitals modulants amb control en continu d’oxigen. Mitjançant aquesta millora s’aconsegueix un augment del rendiment de l’ordre d’un 2%, amb el consegüent estalvi de combustible. A més, gràcies a aquest sistema s’aconsegueixen emissions reduïdes de productes de la combustió i una major seguretat en el funcionament.

El cremador i el seu controlador associat són els responsable de regular de forma òptima la quantitat de combustible i d’aire per a la combustió. Es tracta d’un sistema que manté l’oxigen en els percentatges mínims, assegurant un rendiment òptim amb absència de incremats i la seguretat en la combustió.

El sistema consta d’un analitzador en continu d’oxigen que disposa la xemeneia de la caldera de fluid tèrmic. Aquesta sonda de O2 informa en tot moment al controlador digital de la combustió que manté l’admissió d’oxigen en el cremador als nivells més baixos dins de la seguretat. El sistema de gestió de la combustió és el responsable d’optimitzar la barreja combustible – comburent. L’objectiu d’aquest BMS és controlar digitalment la combustió dins dels paràmetres òptims per aconseguir el màxim rendiment. Aquest BMS estableix la posició adequada del servomotor del cremador.

Plànols CAD/DWG

Model
Potència (kW)
Descàrregues
GFT-010
116-175 kW
GFT-020
233-350 kW
GFT-030
350-465 kW
GFT-040
465-640 kW
GFT-060
756-990 kW
GFT-090
1047-1512 kW
GFT-130
1625-2039 kW
GFT-170
2325-2674 kW
GFT-200
2905-3258 kW
GFT-300
3488-4070 kW


Contacta

Som eficients

Orientats a la productivitat, estalvi en costos i al respecte per el medi ambient.

Som experts

Més de 40 anys d'experiència i més de 1.500 projectes per tot el món.

Som de confiança

Més de 1000 clients d'una gran varietat de sectors industrials i de serveis.

  He llegit i accepto la política de privacitat d'aquest lloc web

  Referències

  References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc References | Pirobloc