Idioma:

Cremadors modulants

Si bé és cert que en l’actualitat molts equips de nova adquisició incorporen aquest tipus de cremadors (de fet Pirobloc ho implementa de sèrie i sense cost addicional en tots els seus equips de gas) encara existeixen moltes instal·lacions amb cremadors a dues marxes o fins i tot, per a baixes potències, a una marxa.

Cada procés de fabricació és diferent, però l’habitual és que el consumidor de calor no requereixi tota la potència en tot moment i fins i tot que en determinats casos el consum sigui nul o baix. En aquests casos de processos variables i àdhuc considerant una regulació òptima, el cremador s’apagarà. Contràriament al que sembla, això no contribueix a cap estalvi econòmic. Des d’un punt de vista d’eficiència energètica quan el cremador arrenqui de nou, es produirà el corresponent “escombratge” de la cambra de combustió produint un refredament innecessari de la mateixa.

Amb un correcte dimensionament i amb la disposició de cremadors modulants, quan la demanda de potència és baixa, la modulació del cremador s’acomoda a aquesta baixa demanda evitant l’atur complet i en conseqüència el refredament de la cambra de combustió per, tot seguit, tornar a escalfar-la. És a dir, consum inútil de combustible.

Fins a la nostra següent cita, no dubtin a opinar sobre aquest tema.