Idioma:

Fluid tèrmic versus vapor

En anteriors articles informàvem sobre els diferents fluids transmissors de calor que poden usar-se en una instal·lació industrial. En aquest blog volem fer unacomparativa entre l’ús de l’oli tèrmic i del vapor, potser els dos fluids transmissors de calor més estesos mundialment.

Els requisits per a les instal·lacions de vapor són més restrictius que els de fluid tèrmic:

  • Precisen d’una sala de calderes exterior a les naus de fabricació amb gruixuts murs de protecció i ampli espai al voltant en el qual no ha d’exercir-se cap activitat.
  • Exigeixen una descalcificació de l’aigua, amb un cost de manteniment de sal, i existeix el risc d’introduir aigua salada en la caldera quan el descalcificador no actua correctament, amb la consegüent corrosió de les parets de la llar i escurçament del poder de transmissió de calor i de la mateixa vida de la caldera.
  • Exigeixen un tractament del pH de l’aigua en el seu interior per prevenir possibles corrosions i oxidacions de les parts en contacte amb l’aigua.
  • Es precisa efectuar un control de sals i altres sòlids indissolubles que queden en el fons de la caldera, ja que el vapor en ser menys pesat, no els arrossega amb ell i van concentrant-se en el fons de la càmera d’aigua, podent arribar a situacions veritablement crítiques quan aquests sòlids totals sobre el ClNa superin els 3000 ppm, cosa molt fàcil si no s’estableix i es compleix un adequat programa de purgues.
  • Normalment, no funcionen mai satisfactòriament tots els purgadors existents en una xarxa de tornada de condensats, la qual cosa obliga a un manteniment molt intensiu dels mateixos, amb el consegüent cost de mà d’obra i materials.
  • Possibilitat que existeixin “arrossegaments” d’aigua quan la caldera conté una excessiva part de sòlids indissolubles per excés d’alcalinitat, o bé perquè encara estant en bones condicions en aquests aspectes, en moments concrets del procés de fabricació hi ha demandes punta que no pot cobrir la caldera. En aquests casos el títol del vapor és excessivament humit i la transmissió de calor és tan deficient que en certes indústries aquest fenomen obliga a interrompre el procés de fabricació, i si més no, ho altera per les irregularitats de la temperatura del vapor, i per tant, per la menor quantitat de calor latent contingut en el mateix. També pot originar greus problemes la formació d’òxids a l’interior de la caldera, que després es transmeten a les màquines amb els consegüents problemes per al producte processat amb aquest vapor.
  • Una caldera de vapor de tipus pirotubular està sotmesa a un risc d’explosió, encara que sigui remot. No fa falta comentar les conseqüències d’un accident d’aquest tipus.

Eficiència del fluid tèrmic respecte al vapor

El fluid tèrmic no exigeix cap tractament una vegada s’ha omplert la xarxa, i la seva vida útil pot oscil·lar entre 8 i 10 anys aproximadament, segons siguin els paràmetres de treball de la instal·lació, tals com: hores de treball per any; temperatura de treball; manteniment del sistema, etc.

Al no existir evaporació en el circuit, no s’instal·la cap sistema de purgues.

El fluid tèrmic que surt d’un aparell després de calefaccionar-lo, entrarà en el generador amb 1 o 2 ºC, menys de temperatura, amb la qual cosa la pèrdua de calor a la xarxa és mínima.

Ha de tenir-se en compte, que el vapor que surt d’un purgador a una temperatura mitjana de 120 ºC, en arribar al dipòsit de condensats normalment no sobrepassa els 90 C, i en moltes ocasions, no arriba ni tan sols a aquesta temperatura. D’altra banda, ha de tenir-se en compte que en els purgadors sempre existeix un cabal de vapor que es perd per evaporació i aquestes calories no es recuperen mai.

Legalitats

Els generadors d’oli tèrmic al no treballar amb ALTA PRESSIÓ estan exempts de murs, de guardar distàncies a veïns i altres normes restrictives que regeixen per al vapor i poden emplaçar-se en qualsevol lloc, inclús al costat de les màquines de producció.

Corrosió

No existeix desgast en el generador ni a les xarxes de les canonades, ja que es treballa amb un líquid lubrificant, NO CORROSIU com l’aigua.

Manteniment

No existeixen arrossegaments d’aigua, sals, òxids, ni altres sòlids indissolubles que puguin afectar la bondat de la transmissió de calor per mitjà de l’oli tèrmic, tractant-se per tant d’instal·lacions pràcticament exemptes de manteniment.

Estalvi de combustible

L’escalfament mitjançant fluid tèrmic permet arribar a nivells de regulació de temperatura en les màquines de fins a ± 2 ºC, cosa que amb el vapor és impensable, ja que les diferències són de l’ordre ± 10 ºC, en una instal·lació normal.

Això és un factor també molt important en l’estalvi de combustible ja que permet planificar una mitjana de temperatura molt regular, sense por de que la qualitat del producte es vegi afectada pels alts i baixos que sofriria si fos tractada amb vapor.

La suma dels factors enumerats ens dóna com resultat un estalvi de combustible que podem xifrar en un mínim d’un 12 a un 18% segons dades concretes preses en instal·lacions que funcionen des de fa temps a plena satisfacció dels nostres clients.

Tecnologia

Un altre avantatge del fluid tèrmic és que podem anul·lar totalment els problemes de preferències de pas en les instal·lacions de vapor, de manera que les màquines que es troben més prop de les calderes reben tot el cabal de vapor necessari, però a les més allunyades moltes vegades els falta cabal.

Amb el fluid tèrmic i mitjançant el nostre sistema de vàlvules de retenció llastrada, assegurem a cada màquina tot el cabal d’oli que li correspon, amb la consegüent estabilitat de temperatura en cadascuna.

Seguretat

Impossibilitat d’explosió, ja que no hi ha alta pressió en el seu interior, ni emmagatzematge d’oli.

No existeixen cavitacions en la bomba de recirculació de l’oli tèrmic. En canvi sí poden existir amb el vapor quan l’aigua d’alimentació recuperada dels condensats passa de 90 ºC. Aquí, o es refreda amb aportació d’aigua de la xarxa o es tiren part dels condensats, la qual cosa és absurda donat el cost del combustible.

Amb les dades a dalt indicades pretenem oferir-los una visió global sobre el tema de les instal·lacions de calor mitjançant fluid tèrmic, encara que per tenir un coneixement més concret és necessari aprofundir més en aquest tema, per això quedem a la seva disposició per ampliar aquesta informació.