Idioma:

Fluids transmissors de calor (2)

FUMS o GASOS. Generalment s’usa aquesta font de calor quan existeix un excedent d’energia en forma de fums o gasos calents.

En aquests casos, és rendible invertir en un recuperador o economitzador que ajudi a reutilitzar el calor que porten els fums. El seu disseny s’ajustarà a l’aplicació final a la que es destini el calor residual aprofitat, incorporant en l’economitzador, serpentins, cambres, etc. pels quals l’usuari faci passar aigua, aire o qualsevol altre fluid que l’interessi escalfar i que li sigui útil a la planta.

Aplicacions: Escalfament d’aire, per exemple, per escalfar l’aire que usa un cremador industrial i que es tradueix en un estalvi de combustible; com a calefacció o climatització, etc.

Escalfament d’aigua, producció de vapor, etc.

Els sistemes de recuperació solen dotar-se d’un by-pass o diverter, per a interrompre o desviar el fluxe de fums, del seu pas per l’economitzador o recuperador.

OLI TÉRMIC. Hi ha dos tipus: mineral i sintètic, trobant-se diferents marques i models en el mercat, per treballar a diferents rangs de temperatures. Ja hem parlat extensament a l’article sobre Fluids transmissors de calor.

La principal característica de l’oli és que no canvia d’estat al treballar per sobre dels 100ºC a pressió absoluta, per la qual cosa la pressió del circuit que genera no és tan alta com la que generen altres fluids.

Aconsellem l’ús d’oli térmic en procesos en els que es necessiti calor indirecte i altes temperatures de treball (de 150 a 300ºC).

Al final de la vida útil de l’oli térmic, l’usuari ha de procedir al seu reciclatge, però d’això en parlarem en els propers números.