Idioma:

Fluids transmissors de calor

Continuant amb la temàtica desenvolupada en els darrers blogs de l’any 2009 i per a iniciar amb bon peu el 2010, parlarem ara dels fluids transmissors de calor, éssent els més comuns:

  • Aigua
  • Vapor
  • Fums o gasos de combustió
  • Glicerina
  • Sals fosses
  • Oli tèrmic
AIGUA i VAPOR. L’aigua utilitzada en calderes d’aigua calenta i de vapor (per a produir aquesta), necessita normalment d’un tractament previ de descalcificació, etc. per a preservar la vida de la caldera en la que s’usen, a més a més de, en ocasions, purgues contínues de llods i escumes que el procés genera, la qual cosa deriva en pèrdues d’energia. D’altra banda, sol estar a disposició dels usuaris amb facilitat i en abundància.

Característiques principals: L’aigua canvia d’estat a 100ºC a pressió atmosfèrica, per la qual cosa si es desitja treballar amb ella per sobre d’aquella Tª, hauran d’augmentar la pressió, obtenint un producte resultant anomenat Aigua Sobreescalfada.

Amb el vapor succeeix algo semblant, resultant la curva de saturació de vapor (com exemple 150ºC 5 bar a), obtenint-se vapor sobreescalfat.

El disseny de les calderes pot ser PIROTUBULAR o ACUATUBULAR, en funció de si són els fums o l’aigua el que circula per l’interior dels tubs.

En el nostre proper blog parlarem de la resta de fluids caloportadors.