Idioma:

Què és una caldera elèctrica d’oli tèrmic?

Seguint amb el nostre blog anterior, en el que introduïem el concepte de caldera d’oli tèrmic de gas, gasoil o fuel oil, avui ens centrarem en explicar en què consisteix una caldera elèctrica d’oli tèrmic.

La diferència principal entre aquesta i aquella és la font energètica que usem per a portar a la temperatura requerida l’oli tèrmic caloportador. Mentre en les calderes a gas, gasoil o fuel posseïm un cremador que injecta o pulveritza els combustibles,en les calderes elèctriques, on no existeix una flama, el calor ve proporcionat per ressistències elèctriques.

El cos de la caldera, en aquest cas, es composa d’una carcassa normalment cilíndrica que acull una ressistència en el seu interior, unides ambdues per brides i tancant la cambra, la qual omplirem d’oli.

Una vegada ple d’oli el cos de la caldera, es tractarà simplement d’encendre l’armari elèctric per connectar la ressistència que escalfarà l’oli tèrmic a la temperatura requerida. En aqiest tipus de calderes, la potència tèrmica ens ve donada per la potència de les ressistències elèctriques utilitzades.

Un altre element important i també extern al cos de la caldera és la bomba d’impulsió del fluid que estem escalfant. La bomba serveix per a mantenir un moviment constant del fluid a l’interior dels serpentins de la cambra i també del circuit, així com, per a enviar-lo calent per aquest darrer fins a cada màquina consumidora, etc.

Aquest tipus de calderes tenen un rendiment del 100% de l’energia consumida, si bé és cert que, en general, és l’energia més cara en quasi tots els mercats, i per tant, al cost de compra de l’equip s’haurà d’afegir el previst en consum d’electricitat, en el moment de calcular l’inversió a realitzar.

En general, la seva elecció es deu normalment a la manca de subministrament d’altres fonts d’energia en la zona on es trobi o s’hagi de fer la instal.lació, per a cobrir potències energètiques petites i/o en aplicacions on la necessitat d’escalfament d’un procés no és contínua.

En el nostre proper blog, parlarem de les nostres calderes elèctriques de vapor.